Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania


Camí de tornada


Menú principalAcció Social, Igualtat i Nova Ciutadania

Benvinguts a l'espai del Departament d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania a la web de l'Ajuntament de Blanes.


  1. Qui som?
  2. Organigrama
  3. On som?
  4. Serveis Socials
  5. Igualtat
  6. Acollida
  7. Habitatge
  8. Tràmits
  9. Memòries

NOVETATSBASES i CONVOCATÒRIA PER LA SELECCIÓ DEL LOGOTIP DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL DE BLANES (SAI Blanes)

L’Ajuntament de Blanes i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat varen subscriure un acord pel desenvolupament d’un model local per la prestació d’un servei per a atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d’aquestes persones.

Aquest servei d’atenció local al municipi de Blanes persegueix els següents objectius:

o Oferir un servei d’atenció municipal o territorial de proximitat per a les persones LGBTI i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
o Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI fent un acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs necessitats.
o Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
o Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei.
o Donar a conèixer aquest servei a les persones LGBTI i a les persones que ho necessitin.
o Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
o Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la població o el territori.


Des del Servei de Polítiques d’Igualtat de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament es vol donar un impuls a aquest servei i donar-li més visibilitat entre la població en general. Una de les accions que es volen dur a terme és la de fer una crida a través d’un concurs per a seleccionar el logotip que representi el Servei d’Atenció Integral (SAI Blanes) per la qual cosa s’han aprovat unes bases que serviran com a base per aquesta selecció.

bases i convocatòria selecció logotip SAI.pdf

El termini per la presentació de les sol·licituds i els dissenys s’inicia el dia 15 de novembre i finalitza el dia 13 de desembre de 2019.

La sol·licitud de participació es podrà presentar:

- Personalment al Registre General de l’Ajuntament de Blanes (Passeig de Dintre, 29, 17300 Blanes) en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores. La instància haurà d’incloure les dades del participant, la butlleta de participació (annex 1) i còpia de DNI. En cas de ser una persona menor d’edat, caldrà annexar l’autorització (annex 2) amb la còpia del DNI de la persona representant legal i que signa l’autorització.

- Per correu certificat a l’adreça de l’Ajuntament (Passeig de Dintre, 29, 17300 de Blanes). Els treballs segellats amb posterioritat al 13 de desembre de 2019 quedaran exclosos. Caldrà enviar la mateixa documentació i en el mateix format que es demana per la presentació personal en el Registre General de l’Ajuntament de Blanes.

En posterioritat a la sol·licitud s’haurà d’enviar el disseny al correu electrònic igualtat@blanes.cat

Per qualsevol dubte sobre aquest concurs podeu enviar un correu electrònic a igualtat@blanes.cat o trucar al telèfon 972336207.AGENDA D'ACTIVITATS DE COMMEMORACIÓ DEL 25 NOVEMBRE PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA


BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PROJECTES TERCER MÓN ANY 2019

El dia 28/10/2019 es va publicar al BOP de Girona la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de competència competitiva destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional per a l'any 2019.

convocatòria BOPG 28.10.2019 projectes tercer món.pdf

El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPG, i finalitzarà el dia 15/11/2019.

La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases reguladores aprovades pel Ple de data 29/08/2019 i publicades al BOP de Girona núm. 176 de 13/09/2019.

publicació BOPG Bases projectes tercer món any 2019.pdf

Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a l'Ajuntament de Blanes i hauran de contenir la informació que es demana en els models recollits en les bases.
INFORMACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DIPSALUT, ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, A L’AJUNTAMENT DE BLANES PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT CORRESPONENT A L’ANUALITAT 2018 (convocatòria LE2018/17)


1.- En data 2 de maig de 2018 l’Ajuntament de Blanes va sol·licitar subvenció al Dipsalut per al desenvolupament del programa Suport a l’Habitatge, l’alimentació i la salut emocional, d’acord al el pressupost següent:

HABITATGEAportació DipsalutCost Programa
Bossa d’ajuts socials per a l’habitatge
2.482.05 €
2.978,46 €
Pobresa energètica (subministrament d’aigua)
37.000,00 €
44.400,00 €
TOTAL
39.482,05 €
47.378,46 €

ALIMENTACIÓAportació DipsalutCost Programa
Pla d’aliments
3.300,00 €
3.960,00 €
TOTAL
3.300,00 €
3.960,00 €
SALUT EMOCIONALAportació DipsalutCost Programa
Activitats de lleure d’estiu
4.000,00 €
4.800,00 €
TOTAL
4.000,00 €
4.800,00 €

Per la seva banda, i en el marc d’aquest programa, l’entitat Creu Roja va sol·licitar subvenció d’acord amb el pressupost següent:


SALUT EMOCIONALAportació DipsalutCost Programa
Benestar Personal
9.723,20 €
9.723,20€
TOTAL
9.723,20 €
9.723,20€

2.- Els ajuts concedits pel Dipsalut es varen fer públics a través de publicació d’edicte. L’ajut concedit a Blanes es el següent:
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS

L'any 1988 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar la constitució del Consell municipal de les persones grans, format per membres de la corporació local, personal de l'àrea d'Acció Social i representants de les diferents associacions i entitats que treballen en l'àmbit de les persones grans del municipi.

Des de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes es va elaborar un Reglament que defineix els objectius, funcions, la composició, funcionament i organització del Consell de les Persones Grans, el qual derogarà els actuals estatuts del Consell Municipal de les Persones Grans.


Per tal de fomentar la participació ciutadana i recavar propostes, aportacions i suggeriments es van dur a terme reunions amb els grups polítics amb representació a l’Ajuntament, amb personal i entitats que formen part d’aquest Consell. Per altra banda, també amb l’objectiu de donar audiència als ciutadans i recavar directament la seva opinió, en data 21 de febrer de 2019 es va publicar a la web municipal.

En data 28 de març de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment el Reglament, el qual es troba en fase d'exposició pública per tal que les persones interessades puguin formular reclamacions o al·legacions. En cas que durant aquest termini no se'n produeixin, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Reglament del Consell municipal de les persones gransSERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA BLANES

El Servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes

Podeu consultar el tríptic en 11 idiomes :

Català Castellà Anglès Àrab Rus Xinès Francès Punjabi Amazic Romanès Urd

Informació i guia d´ actuació per a les persones afectades per la hipoteca
(Taula local pel dret de a l´ habitatge de Blanes ) 2708 Kb


Data de realització: 12/11/2012 | Data de la darrera actualització: 12/14/2017

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300